× O nas Oferta Referencje Realizacje Altany Prywatne budynki mieszkalne Kościoły Obiekty kultury Kontakt
Telefon 519 106 200
Telefon 606 283 294
Telefon eko@gonty.net
Telefon biuro@ekodrewdom.com.pl

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez EKO-DREW-DOM HARKABUZ TADEUSZ:

 1. Pojęcia użyte w tej informacji

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).
  EKO-DREW-DOM HARKABUZ TADEUSZ, jednoosobowa działalność gospodarcza, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 206 na podstawie Zaświadczenia Wójta Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna, NIP: 735-105-39-07, REGON 490023872 z siedzibą w miejscowości Harkabuz nr 67A, 34-721 Raba Wyżna, data rozpoczęcia działalności 26-05-1986 r.
  Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO) Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

 2. Twoje dane osobowe

  EKO-DREW-DOM wykorzystuje następujące dane o Tobie:

  a. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie EKO-DREW-DOM: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu, imiona rodziców.
  b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
  c. nie zbieramy danych automatycznie za pośrednictwem plików cookies.


 3. Twój administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest EKO-DREW-DOM.


 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

  a. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z EKO-DREW-DOM (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
  b. realizacje zawartych z EKO-DREW-DOM umów; podstawa prawna: art.6 ust.1, lit.b Rozporządzenia RODO);
  c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na EKO-DREW-DOM w związku z prowadzeniem działalności, zatrudnianiem pracowników, w tym kadry, płace, ZUS, US, PIP, badania lekarskie,MUW w Krakowie, oraz wszystkie inne dokumenty, niezbędne przy realizacją zawartych umów(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
  d. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez EKO-DREW-DOM (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
  e. wewnętrzne cele administracyjne EKO-DREW-DOM, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).


 5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

  Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

 6. Odbiorcy Twoich danych

  Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

  a. osobę prowadzącą działalność tj. Tadeusz Harkabuz i osobę upoważnioną, którzy muszą mieć dostępdo danych. Osobą upoważnioną jest Danuta Harkabuz.
  b. podmioty mogące przetwarzać w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniunaszych czynności, tj.:
  • producenta oprogramowania, świadczącego też wsparcie techniczne – firmie Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT;
  • podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;
  • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych;
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.


 7. Czas przechowywania Twoich danych

  Dane osobowe będą przetwarzane: w przypadku rekrutacji; do jej zakończenia, w przypadku klientów w zakresie umów o roboty; na okres gwarancji i rękojmi, w przypadku sprzedaży towarów; okres gwarancji, przeważnie 1 rok.
  W przypadku zatrudnionych pracowników: Dokumenty ubezpieczeniowe pracowników 50 lat -art.125a, ust.4 ustawy z 17.XII.1998 /Dz.U z 2018 r., poz. 1383/, ewid. pracowników zgodznie z KP ; 50 lat /Dz.U. z 2018 r., poz. 217/

 8. Przekazywanie Twoich danych poza UE

  Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

 9. Twoje prawa

  Masz prawo:

  a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowej. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: biuro@ekodrewdom.com.pl, eko@gonty.net
  b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);
  c. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);
  d. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);
  e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
  f. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: biuro@ekodrewdom.com.pl, eko@gonty.net
  g. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę EKO-DREW-DOM.


 10. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z art. 32, ust.1 pkt.g

  a. zamykane szafki w pomieszczeniach zamykanych, dostepnych tylko dla upoważnionych osób.
  b. dostęp do systemu informatycznego /laptopa/ tylko dla upoważnionych osób
  c. zmienne hasła zabezpieczające dostęp do sysytemu informatycznego /laptopa/
  d. zmienne hasła do programu księgowego i płacowego SKP
  e. zmienne hasła do programu PŁATNIK
  f. system operacyjny laptopa WINDOWS 10
  g. program antywirusowy NOD 32
  h. połączenie internetowe NEOSTRADA, zmienne IP.


 11. Kontakt z nami:

  WWW razie pytań skontaktuj się z nami: biuro@ekodrewdom.com.pl, eko@gonty.net